Υπο-φορητοί υπολογιστές Packard Bell Z5WT3
Μοντέλο: Packard Bell Z5WT3(Κωδικός id του μοντέλου: 2080)
Υποτύπος (notebook, netbook, motherboard, tablet):
μη-διευκρινισμένο
Κατασκευαστής:
Acer
Αρχιτεκτονική:
x86-64/amd64
does it have a free boot firmware (BIOS,UEFI,...) ?
όχι
μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα λειτοργικά συστήματα;
Ναι
does the device prevent installing wifi cards not-approved by the vendor?
μη-διευκρινισμένο
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2011
Συμβατότητα με το ελεύθερο λογισμικό:
A-Πλατινένιος
Δοκιμάσθηκε με:
Parabola GNU/Linux
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
5.1.6-gnu-1
Μοντέλο της κάρτας γραφικών:
Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics and Display (rev 0c) (Λειτουργεί με επιτάχυνση 3D)
Μοντέλο της κάρτας wifi:
Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter (rev 01) (Λειτουργεί)
Μοντέλο της webcam:
(Δεν διευκρινίσθηκε πως λειτουργεί)
Περιγραφή:

Everything works but the "BIOS" is beyond garbage. It's one of those with secure boot, except here you have to setup a password for both the system and harddisk (for some reason) in order to disable it, which is necessary for booting from USB. And then when i tried booting i found that it simply ignores anything that's not capable of booting from UEFI and is not shown on the boot menu, including my flash drive with Parabola already installed. I had to use its installer which has rEFInd included which can boot on it.

lspci -vvnnk

00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register [8086:0f00] (rev 0c)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register [1025:0845]
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Kernel driver in use: iosf_mbi_pci

00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display [8086:0f31] (rev 0c) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display [1025:0845]
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 91
	Region 0: Memory at 90000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4M]
	Region 2: Memory at 80000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
	Region 4: I/O ports at 2050 [size=8]
	[virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
	Capabilities: [d0] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: fee01004 Data: 4024
	Capabilities: [b0] Vendor Specific Information: Len=07 <?>
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915

00:13.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series SATA AHCI Controller [8086:0f23] (rev 0c) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Atom Processor E3800 Series SATA AHCI Controller [1025:0845]
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 90
	Region 0: I/O ports at 2048 [size=8]
	Region 1: I/O ports at 205c [size=4]
	Region 2: I/O ports at 2040 [size=8]
	Region 3: I/O ports at 2058 [size=4]
	Region 4: I/O ports at 2020 [size=32]
	Region 5: Memory at 90917000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
	Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: fee02004 Data: 4024
	Capabilities: [70] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0 BAR4 Offset=00000004
	Kernel driver in use: ahci
	Kernel modules: ahci

00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx, Celeron N2000 Series USB xHCI [8086:0f35] (rev 0c) (prog-if 30 [XHCI])
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Atom Processor Z36xxx/Z37xxx, Celeron N2000 Series USB xHCI [1025:0845]
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 88
	Region 0: Memory at 90900000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	Capabilities: [70] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee01004 Data: 4023
	Kernel driver in use: xhci_hcd
	Kernel modules: xhci_pci

00:1a.0 Encryption controller [1080]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine [8086:0f18] (rev 0c)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine [1025:0845]
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 255
	Region 0: Memory at 90800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
	Region 1: Memory at 90700000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
	Capabilities: [80] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: 00000000 Data: 0000

00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller [8086:0f04] (rev 0c)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller [1025:0845]
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 92
	Region 0: Memory at 90910000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=55mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee01004 Data: 4025
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
	Kernel modules: snd_hda_intel

00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 1 [8086:0f48] (rev 0c) (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 16
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00001000-00001fff [size=4K]
	Memory behind bridge: 90600000-906fffff [size=1M]
	Prefetchable memory behind bridge: 0000000090400000-00000000904fffff [size=1M]
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- VGA16- MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0
			ExtTag- RBE+
		DevCtl:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
			RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		DevSta:	CorrErr+ NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr+ TransPend-
		LnkCap:	Port #1, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 <4us
			ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp-
		LnkCtl:	ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s (downgraded), Width x1 (ok)
			TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt+ ABWMgmt-
		SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+
			Slot #0, PowerLimit 0.000W; Interlock- NoCompl+
		SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet+ CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
			Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
		SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
			Changed: MRL- PresDet- LinkState-
		RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
		RootCap: CRSVisible-
		RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
		DevCap2: Completion Timeout: Range BC, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported ARIFwd-
			 AtomicOpsCap: Routing- 32bit- 64bit- 128bitCAS-
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled ARIFwd-
			 AtomicOpsCtl: ReqEn- EgressBlck-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 2.5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
			 EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
	Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: 00000000 Data: 0000
	Capabilities: [90] Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 1 [1025:0845]
	Capabilities: [a0] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Kernel driver in use: pcieport

00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 2 [8086:0f4a] (rev 0c) (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin B routed to IRQ 17
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00003000-00003fff [size=4K]
	Memory behind bridge: 90500000-905fffff [size=1M]
	Prefetchable memory behind bridge: None
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- VGA16- MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0
			ExtTag- RBE+
		DevCtl:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
			RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		DevSta:	CorrErr+ NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr+ TransPend-
		LnkCap:	Port #2, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 <4us
			ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp-
		LnkCtl:	ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s (downgraded), Width x1 (ok)
			TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt+ ABWMgmt-
		SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+
			Slot #1, PowerLimit 0.000W; Interlock- NoCompl+
		SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet+ CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
			Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
		SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
			Changed: MRL- PresDet- LinkState-
		RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
		RootCap: CRSVisible-
		RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
		DevCap2: Completion Timeout: Range BC, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported ARIFwd-
			 AtomicOpsCap: Routing- 32bit- 64bit- 128bitCAS-
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled ARIFwd-
			 AtomicOpsCtl: ReqEn- EgressBlck-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 2.5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
			 EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
	Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: 00000000 Data: 0000
	Capabilities: [90] Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 2 [1025:0845]
	Capabilities: [a0] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Kernel driver in use: pcieport

00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit [8086:0f1c] (rev 0c)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit [1025:0845]
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
	Kernel driver in use: lpc_ich
	Kernel modules: lpc_ich

00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series SMBus Controller [8086:0f12] (rev 0c)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Atom Processor E3800 Series SMBus Controller [1025:0845]
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Interrupt: pin B routed to IRQ 18
	Region 0: Memory at 90914000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32]
	Region 4: I/O ports at 2000 [size=32]
	Capabilities: [50] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
		Status: D3 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Kernel driver in use: i801_smbus
	Kernel modules: i2c_i801

01:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8411 PCI Express Card Reader [10ec:5289] (rev 01)
	Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8411 PCI Express Card Reader [10ec:5289]
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin B routed to IRQ 87
	Region 0: Memory at 90600000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	Capabilities: [40] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=375mA PME(D0-,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee02004 Data: 4023
	Capabilities: [70] Express (v2) Endpoint, MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us
			ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset- SlotPowerLimit 0.000W
		DevCtl:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
			RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
		DevSta:	CorrErr+ NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq+ AuxPwr+ TransPend-
		LnkCap:	Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 <64us
			ClockPM+ Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp-
		LnkCtl:	ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM+ AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s (ok), Width x1 (ok)
			TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
		DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported
			 AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled
			 AtomicOpsCtl: ReqEn-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 2.5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
			 EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
	Capabilities: [b0] MSI-X: Enable- Count=1 Masked-
		Vector table: BAR=0 offset=00000000
		PBA: BAR=0 offset=00000000
	Capabilities: [d0] Vital Product Data
		Not readable
	Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting
		UESta:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UEMsk:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UESvrt:	DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		CESta:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
		CEMsk:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
		AERCap:	First Error Pointer: 00, ECRCGenCap+ ECRCGenEn- ECRCChkCap+ ECRCChkEn-
			MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
		HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
	Capabilities: [140 v1] Virtual Channel
		Caps:	LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
		Arb:	Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
		Ctrl:	ArbSelect=Fixed
		Status:	InProgress-
		VC0:	Caps:	PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
			Arb:	Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
			Ctrl:	Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=ff
			Status:	NegoPending- InProgress-
	Capabilities: [160 v1] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
	Kernel driver in use: rtsx_pci
	Kernel modules: rtsx_pci

01:00.2 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0a)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [1025:0845]
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 16
	Region 0: I/O ports at 1000 [size=256]
	Region 2: Memory at 90610000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Region 4: Memory at 90400000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: [40] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 0000000000000000 Data: 0000
	Capabilities: [70] Express (v2) Endpoint, MSI 01
		DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us
			ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset- SlotPowerLimit 0.000W
		DevCtl:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
			RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 4096 bytes
		DevSta:	CorrErr+ NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq+ AuxPwr+ TransPend-
		LnkCap:	Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 <64us
			ClockPM+ Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp-
		LnkCtl:	ASPM L0s L1 Enabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s (ok), Width x1 (ok)
			TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
		DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported
			 AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled
			 AtomicOpsCtl: ReqEn-
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
			 EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
	Capabilities: [b0] MSI-X: Enable+ Count=4 Masked-
		Vector table: BAR=4 offset=00000000
		PBA: BAR=4 offset=00000800
	Capabilities: [d0] Vital Product Data
		Not readable
	Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting
		UESta:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UEMsk:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UESvrt:	DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		CESta:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
		CEMsk:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
		AERCap:	First Error Pointer: 00, ECRCGenCap+ ECRCGenEn- ECRCChkCap+ ECRCChkEn-
			MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
		HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
	Capabilities: [160 v1] Device Serial Number 01-00-00-00-68-4c-e0-00
	Kernel driver in use: r8169
	Kernel modules: r8169

02:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter [168c:0036] (rev 01)
	Subsystem: Lite-On Communications Inc QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter [11ad:0642]
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 17
	Region 0: Memory at 90500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=512K]
	Expansion ROM at 90580000 [disabled] [size=64K]
	Capabilities: [40] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/4 Maskable+ 64bit+
		Address: 0000000000000000 Data: 0000
		Masking: 00000000 Pending: 00000000
	Capabilities: [70] Express (v2) Endpoint, MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 <64us
			ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset- SlotPowerLimit 0.000W
		DevCtl:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
			RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
		DevSta:	CorrErr+ NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr+ TransPend-
		LnkCap:	Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <4us, L1 <64us
			ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp-
		LnkCtl:	ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s (ok), Width x1 (ok)
			TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
		DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis+, LTR-, OBFF Not Supported
			 AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled
			 AtomicOpsCtl: ReqEn-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 2.5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
			 EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
	Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting
		UESta:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UEMsk:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UESvrt:	DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		CESta:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
		CEMsk:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
		AERCap:	First Error Pointer: 00, ECRCGenCap- ECRCGenEn- ECRCChkCap- ECRCChkEn-
			MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
		HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
	Capabilities: [140 v1] Virtual Channel
		Caps:	LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
		Arb:	Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
		Ctrl:	ArbSelect=Fixed
		Status:	InProgress-
		VC0:	Caps:	PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
			Arb:	Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
			Ctrl:	Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=ff
			Status:	NegoPending- InProgress-
	Capabilities: [160 v1] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
	Kernel driver in use: ath9k
	Kernel modules: ath9k

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information