Αναθεώρηση - Συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων AuthenTec Inc. AES2810
Αυτή είναι μια παλιά αναθεώρηση της σελίδας, έτσι όπως τροποποιήθηκε από τον/την rsandu στις 17:09, 20 Σεπτέμβριος 2012. Μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την Τρέχουσα αναθεώρηση.
Μοντέλο: AuthenTec Inc. AES2810(Κωδικός id του μοντέλου: 563)
Κατασκευαστής:
AuthenTec, Inc.
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
08ff:2810
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
μη-διευκρινισμένο
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Trisquel 5.0 Dagda
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
2.6.38-11-generic
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
όχι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
Περιγραφή:
lsusb
Bus 001 Device 003: ID 08ff:2810 AuthenTec, Inc. AES2810
lsusb -v
Bus 001 Device 003: ID 08ff:2810 AuthenTec, Inc. AES2810
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass     255 Vendor Specific Class
 bDeviceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
 bDeviceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
 bMaxPacketSize0     8
 idVendor      0x08ff AuthenTec, Inc.
 idProduct     0x2810 AES2810
 bcdDevice      17.03
 iManufacturer      0 
 iProduct        1 
 iSerial         0 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      32
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xa0
   (Bus Powered)
   Remote Wakeup
  MaxPower       100mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass  255 Vendor Specific Subclass
   bInterfaceProtocol  255 Vendor Specific Protocol
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0008 1x 8 bytes
    bInterval        0
The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit 2c9dfcf, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information