Συσκευές bluetooth SpinTouch
Μοντέλο: SpinTouch(Κωδικός id του μοντέλου: 2145)
Άλλα πιθανά ονόματα της συσκευής:
WaterLink SpinTouch
Spin Touch
Κατασκευαστής:
NetGear, Inc.
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
0846:0030
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2016
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Debian GNU/Linux Testing/Unstable
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
4.19.37-3
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
όχι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
N/A
Περιγραφή:
This is a commercial-grade centrifugal fluidics photometer used for water chemistry testing. No GNU/Linux support is yet available. Product brochure. Note that the actual idVendor/idProduct is bbbd:0030.
dmesg
[ 568.921295] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 569.033225] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=bbbd, idProduct=0030, bcdDevice= 0.01
[ 569.033230] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=2, Product=4, SerialNumber=128
[ 569.033233] usb 1-1.2: Product: SpinTouch
[ 569.033236] usb 1-1.2: Manufacturer: LaMotte Company
[ 569.033239] usb 1-1.2: SerialNumber: BDLM-WLS-00000

lsusb -v
Bus 001 Device 003: ID bbbd:0030 
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0     8
 idVendor      0xbbbd 
 idProduct     0x0030 
 bcdDevice      0.01
 iManufacturer      2 LaMotte Company
 iProduct        4 SpinTouch
 iSerial        128 BDLM-WLS-00000
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength    0x002e
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     1 App3
  bmAttributes     0xc0
   Self Powered
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      4
   bInterfaceClass     0 
   bInterfaceSubClass   0 
   bInterfaceProtocol   0 
   iInterface       1 App3
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x84 EP 4 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        1
Device Status:   0x0001
 Self Powered

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information