Αναθεώρηση - Συσκευές bluetooth Broadcom BCM20702A0 Bluetooth
Αυτή είναι μια παλιά αναθεώρηση της σελίδας, έτσι όπως τροποποιήθηκε από τον/την NoodleNode στις 19:20, 24 Φεβρουάριος 2019. Μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την Τρέχουσα αναθεώρηση.
Μοντέλο: Broadcom BCM20702A0 Bluetooth(Κωδικός id του μοντέλου: 2005)
Άλλα πιθανά ονόματα της συσκευής:
ASUS USB-BT400 USB Adapter Bluetooth 4.0
Κατασκευαστής:
ASUSTeK Computer Inc.
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
0b05:17cb
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2013
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
PureOS 8.0 Prometheus
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
4.17.0-3-amd64
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
Ναι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
btusb
Περιγραφή:
This device supports Bluetooth 4.0, but is backwards compatible with Bluetooth 3.0, 2.1, and 2.0. Output of "lsusb -v":
Bus 007 Device 002: ID 0b05:17cb ASUSTek Computer, Inc. Broadcom BCM20702A0 Bluetooth
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass     255 Vendor Specific Class
 bDeviceSubClass     1 
 bDeviceProtocol     1 
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x0b05 ASUSTek Computer, Inc.
 idProduct     0x17cb Broadcom BCM20702A0 Bluetooth
 bcdDevice      1.12
 iManufacturer      1 Broadcom Corp
 iProduct        2 BCM20702A0
 iSerial         3 5CF3708FFF77
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength     218
  bNumInterfaces     4
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xa0
   (Bus Powered)
   Remote Wakeup
  MaxPower       100mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      3
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1 
   bInterfaceProtocol   1 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0010 1x 16 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x82 EP 2 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1 
   bInterfaceProtocol   1 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0000 1x 0 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0000 1x 0 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    1
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1 
   bInterfaceProtocol   1 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0009 1x 9 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0009 1x 9 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    2
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1 
   bInterfaceProtocol   1 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0011 1x 17 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0011 1x 17 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    3
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1 
   bInterfaceProtocol   1 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0019 1x 25 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0019 1x 25 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    4
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1 
   bInterfaceProtocol   1 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0021 1x 33 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0021 1x 33 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    5
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1 
   bInterfaceProtocol   1 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0031 1x 49 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0031 1x 49 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    2
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass  255 Vendor Specific Subclass
   bInterfaceProtocol  255 Vendor Specific Protocol
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x84 EP 4 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0020 1x 32 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x04 EP 4 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0020 1x 32 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    3
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      0
   bInterfaceClass    254 Application Specific Interface
   bInterfaceSubClass   1 Device Firmware Update
   bInterfaceProtocol   1 
   iInterface       0 
   Device Firmware Upgrade Interface Descriptor:
    bLength               9
    bDescriptorType          33
    bmAttributes            5
     Will Not Detach
     Manifestation Tolerant
     Upload Unsupported
     Download Supported
    wDetachTimeout          5000 milliseconds
    wTransferSize           64 bytes
    bcdDFUVersion          1.10
Device Status:   0x0000
 (Bus Powered)
Abridged output of "hwinfo":
05: USB 00.1: 0000 Unclassified device
 [Created at usb.122]
 Unique ID: 4m7i.GCgRyhKh3y1
 Parent ID: BSFT.gkSaZmjGyhD
 SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.1
 SysFS BusID: 7-1:1.1
 Hardware Class: unknown
 Model: "ASUSTek Broadcom BCM20702A0 Bluetooth"
 Hotplug: USB
 Vendor: usb 0x0b05 "ASUSTek Computer, Inc."
 Device: usb 0x17cb "Broadcom BCM20702A0 Bluetooth"
 Revision: "1.12"
 Serial ID: "5CF3708FFF77"
 Driver: "btusb"
 Driver Modules: "btusb"
 Speed: 12 Mbps
 Module Alias: "usb:v0B05p17CBd0112dcFFdsc01dp01icFFisc01ip01in01"
 Driver Info #0:
  Driver Status: btusb is active
  Driver Activation Cmd: "modprobe btusb"
 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
 Attached to: #9 (Hub)
The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit 2c9dfcf, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information