Αναθεώρηση - Κάρτες wifi Hercules HWNUp-150 802.11n Wireless N Pico [Realtek RTL8188CUS]
Αυτή είναι μια παλιά αναθεώρηση της σελίδας, έτσι όπως τροποποιήθηκε από τον/την dadu33 στις 15:05, 3 Αύγουστος 2018. Μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την Τρέχουσα αναθεώρηση.
Μοντέλο: Hercules HWNUp-150 802.11n Wireless N Pico [Realtek RTL8188CUS](Κωδικός id του μοντέλου: 1938)
Κατασκευαστής:
Guillemot Corp.
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
06f8:e033
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2010
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Trisquel 8.0 Flidas
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
4.4.0-130-generic
Λειτουργεί με ελεύθερο λογισμικό;
Ναι
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
rtl8192cu
Περιγραφή:
Unstable
Tested 2 devices. My connection is really unstable a disconnects after a couple of minutes. Then I need to disable the wifi and re-activate it.
Details
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 06f8:e033 Guillemot Corp. Hercules HWNUp-150 802.11n Wireless N Pico [Realtek RTL8188CUS]
sudo lsusb -v
Bus 001 Device 004: ID 06f8:e033 Guillemot Corp. Hercules HWNUp-150 802.11n Wireless N Pico [Realtek RTL8188CUS]
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x06f8 Guillemot Corp.
 idProduct     0xe033 Hercules HWNUp-150 802.11n Wireless N Pico [Realtek RTL8188CUS]
 bcdDevice      2.00
 iManufacturer      1 Realtek
 iProduct        2 802.11n WLAN Adapter
 iSerial         3 00e04c000001
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      46
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0x80
   (Bus Powered)
  MaxPower       500mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      4
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass  255 Vendor Specific Subclass
   bInterfaceProtocol  255 Vendor Specific Protocol
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x84 EP 4 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        1
Device Qualifier (for other device speed):
 bLength        10
 bDescriptorType     6
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 bNumConfigurations   1
Device Status:   0x0000
 (Bus Powered)
The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, version SVN-387, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information