Εκτυπωτές MP160
Μοντέλο: MP160(Κωδικός id του μοντέλου: 839)
Άλλα πιθανά ονόματα της συσκευής:
Canon Inkjet MP160
Κατασκευαστής:
Canon, Inc.
Υποτύπος (laser, inkjet, ..):
ψεκασμού μελάνης
Κωδικός Κατασκευαστή:Κωδικός Προϊόντος:
04a9:1714
Έτος εμπορικής κυκλοφορίας:
2006
Διεπαφή:
USB
Δοκιμάσθηκε με:
Parabola GNU/Linux
Δοκιμάσθηκε με τον εξής ελεύθερο πυρήνα:
4.6.4-gnu-1
Συμβατότητα με το ελεύθερο λογισμικό:
A-Πλήρης
Υιοθετεί οποιεσδήποτε τεχνικές για παρακολούθηση των χρηστών;
μη-διευκρινισμένο
Ελεύθεροι οδηγοί/driver που χρησιμοποιήθηκαν:
usblp
Περιγραφή:

This multifunction printer/scanner does not work with Trisquel 5.5. Trisquel could not find a suitable driver for it. I could not find it from the EFF's list of printers which track their users.

sudo lsusb -v

Bus 001 Device 004: ID 04a9:1714 Canon, Inc. MP160
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x04a9 Canon, Inc.
 idProduct     0x1714 MP160
 bcdDevice      1.06
 iManufacturer      1 Canon
 iProduct        2 MP160
 iSerial         3 814E3F
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      62
  bNumInterfaces     2
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xc0
   Self Powered
  MaxPower        2mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      3
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   0 
   bInterfaceProtocol  255 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x07 EP 7 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x88 EP 8 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x89 EP 9 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval       11
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass     7 Printer
   bInterfaceSubClass   1 Printer
   bInterfaceProtocol   2 Bidirectional
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x01 EP 1 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x82 EP 2 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
Device Qualifier (for other device speed):
 bLength        10
 bDescriptorType     6
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 bNumConfigurations   1
Device Status:   0x0001
 Self Powered

This multifunction printer/scanner works with GNU Parabola (installing 'gutenprint' (libre driver)).

lsusb -v

Another bcdDevice:
bcdDevice      1.04
hwinfo --usb
24: USB 00.1: 10900 Printer
 [Created at usb.122]
 Unique ID: hPaK.Dl6zX498u08
 Parent ID: PYMB.4Nx_qoDfSd7
 SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.2/4-1.2:1.1
 SysFS BusID: 4-1.2:1.1
 Hardware Class: printer
 Model: "Canon MP160"
 Hotplug: USB
 Vendor: usb 0x04a9 "Canon"
 Device: usb 0x1714 "MP160"
 Revision: "1.04"
 Serial ID: "107DA0"
 Driver: "usblp"
 Driver Modules: "usblp"
 Speed: 480 Mbps
 Module Alias: "usb:v04A9p1714d0104dc00dsc00dp00ic07isc01ip02in01"
 Driver Info #0:
  Driver Status: usblp is active
  Driver Activation Cmd: "modprobe usblp"
 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
 Attached to: #14 (Hub)

Write below your motivation

The contents of this page are in the Public Domain. (see the CC0 page for detailed information). Anyone is free to copy, modify, publish, use, sell, or distribute the text for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.
h-node.org is a hardware database project. It runs the h-source PHP software, commit cdeda15, available under the GNU General Public (GPLv3) License.
JavaScript license information